97/11/26-بازدید بانوان عضو شورای شهر قزوین از غرفه لستان خود در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران.