شنبه ۱۳۹۴/۰۳/۰۹

پارلمان محلي قزوين تأكيدكرد؛

اجراي وظيفه شوراي اسلامي شهر در نظارت بر وضعيت بهداشتي و درماني بيمارستانهاي قزوين

در جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين بر اجراي وظيفه شوراي شهر در نظارت بر وضعيت بهداشتي و درماني بيمارستانهاي قزوين تأكيد شد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ عباس ظاهري رياست شورا، در جلسه شورا با يادآوري اين نكته كه يكي از مهمترين برنامه هاي شورا در سال جاري، انتخاب رياست كميسيونهاي تخصصي شورا به عنوان رابط با نهاد و اداره مربوط به حوزه خود اعلام كردو افزود: بهداشت و درمان، يكي از مهمترين حوزه ها براي ارتباط سازنده شوراي شهر با دستگاههاي متولي همچون دانشگاه علوم پزشكي و زير مجموعه هاي مربوط به آن مي باشد.

وي خاطرنشان كرد: جامه عمل پوشاندن به وظيفه نظارتي شورا آنهم بر امور بهداشتي حوزه شهر يكي از مهمترين ضروريات است كه بر تحقق آن تأكيد داريم.

نقش آفريني شورا در بهبود وضعيت درماني بيمارستانهاي قزوين قانوني است  

احد چگيني رئيس كميسيون املاك و توافقات شوراي اسلامي شهر قزوين نيز با تأكيد بر اينكه وضعيت بيمارستانهاي قزوين مطلوب نيست،ادامه داد: بر اساس بند 18 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 75 مبني بر وظيفه شورا در نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر، مي توان در راستاي بهبود وضعيت بهداشتي و درماني به شكل جدي وارد عمل شد.

وي در اين رابطه افزود: هم اكنون هيچ گونه نظارتي از سوي شوراي شهر به وضعيت بيمارستانها و مراكز درماني شهر قزوين صورت نمي گيرد، درصورتيكه قانون به شورا به عنوان پارلمان محلي تأثيرگذار، اين وظيفه را محول نموده است.

اين عضو شورا با بيان اينكه شوراي شهر از آمادگي كامل براي انجام اين وظيفه مهم خود، برخوردار است تصريح كرد: اين موضوع با هماهنگي كميسيون خدمات شهري شورا و معاونت مربوطه در شهرداري مي تواند پيگيري شود تا جلسات مشتركي با دانشگاه علوم پزشكي و دستگاههاي مرتبط با حوزه بهداشت و درمان برگزار كنيم و به نتايج اوليه براي ادامه كار دست يابيم.

وي خاطرنشان كرد: در تعامل و هم افزايي كه بين شورا و نهادهاي درماني به وجود خواهد آمد، از امكانات و ظرفيت شهرداري قزوين مي توان براي ارتقاء فرهنگ شهروندي در حوزه پيشگيري از ابتلاء شهروندان به بسياري از بيماريها، ساماندهي وضعيت مراكز درماني، ارائه خدمات بهتر به بيماران و نهادهاي درماني بهره برد.

پايان پيام/1306/ارديبهشت94 

 

تصاویر مرتبط