بازدید شهردار قزوین، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از پروژه های در حال احداث