چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۱۲

روزبه، استاندار قزوين:

تشکيل دبيرخانه روز قزوين ضروري است

براي ترويج فرهنگ‌هاي مختلف مردم شهر قزوين به ساير کشورها بايد دبيرخانه‌اي دائمي براي روز قزوين تشکيل شود تا کارهاي انجام شده را براي نسل نو فرهنگ سازي کند.

 

مرتضي روزبه، استاندار قزوين گفت: براي ترويج فرهنگ‌هاي مختلف مردم شهر قزوين به ساير کشورها بايد دبيرخانه‌اي دائمي براي روز قزوين تشکيل شود تا کارهاي انجام شده را براي نسل نو فرهنگ سازي کند.
مرتضي روزبه با اشاره به اينکه نامگذاري روزي به عنوان روز قزوين ابتکاري نو و منحصر به فرد است، افزود: از نظر بنده برگزاري برنامه خاصي براي روز قزوين کاري شايسته است که مي تواند فرهنگ‌هاي مختلف مردم اين شهر را به کشورمان معرفي کند.
مرتضي روزبه گفت: ابتکاراتي مانند روز قزوين بستر مناسبي براي تحقق اين امر بوده و بايد مراقبت هاي لازم بشود که در حد تشريفات و  کارهاي صوري و ظاهري نماند.
وي افزود: براي تحقق اين امر بايد دبيرخانه اي دائمي براي روز قزوين تشکيل شود تا کارهاي انجام شده را براي نسل نو فرهنگ سازي کند.
روزبه اظهار کرد: متاسفانه اکنون ما دچار نوعي انقطاع فرهنگي شده ايم خلائي که در حوزه فرهنگي به وجود آمده است بايد با راهکاري هاي مناسب براي نسل جديد پر شود و قانع کننده باشد.
استاندارقزوين تاکيد کرد: همه بايد پاسدار اين ريشه ها بوده و در جهت تقويت و استقرار آن قدم بردارند.
اين مقام مسئول اظهار کرد: مشاهده آثار مکتوب و ابنيهاي و شخصيت هاي علمي و فرهنگي در قزوين که صدالبته بسيار ممتاز هستند نشانه اي از ريشههاي هويتي و شناسنامههاي حقيقي شهر است و تاکيد بنده بر تاسيس دبير خانه فعال و استفاده از همه ظرفيت هاي ملي و منطقه اي مي‌باشد که تلاش بيشتر براي شناساندن قزوين به شهرها و کشورهاي ديگر را مي طلبد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط